Privacybeleid

Webconfetti, gevestigd Stoevenweg 30, 8141 MP te Heino, KvK 84339926, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


ART. 1 – ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden nieuwe rechten voor betrokkene en verder strekkende verplichtingen voor verwerker / verantwoordelijke / beheerder alsmede sub-verwerkers van persoonsgegevens. In dit document tref je mijn verklaring aan ter zake van de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens, alsmede in mijn disclaimer. Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk.

ART. 2 – DEFINITIES
Betrokkene: De bezoeker van mijn website, gebruikers van mijn programma’s, gebruikers van mijn platformen, aanvrager van mijn dienst(en) en/of de ontvanger van mijn documenten in welke vorm dan ook. Verwerker / Verantwoordelijke / Beheerder: Webconfetti, ook wel genoemd Jenita.
Verwerken: onder verwerken wordt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens verstaan.
Persoonsgegevens / gegevens: onder persoonsgegevens versta ik informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene) zoals namen, adressen en telefoonnummers, geboortedatum en overige informatie.

ART. 3 – ACTIEF VERSTREKKEN VAN GEGEVENS
1. Betrokkene kan via mijn website en/of social media kanalen alleen zelf actief zijn/haar gegevens achterlaten. De gegevens die betrokkene gedurende dit proces aan verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.
2. Volledigheidshalve betreffen de in lid 1 genoemde gegevens die Webconfetti ter zake van de aanvraag én de eventueel daarop volgende dienstverlening bewaren:
a. Naam en e-mailadres uit het contactformulier, om contact op te kunnen nemen met de desbetreffende persoon;
b. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het opt-in formulier, om een relatie op te kunnen bouwen met leads;
c. Bedrijfsnaam, naam, geboortedatum, adresgegevens, bankrekeningnummer, e-mailadres en (optioneel) het telefoonnummer uit het betaalformulier om een factuur te kunnen sturen en om verdere administratieve redenen;
d. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het chatformulier, om contact op te kunnen nemen met de persoon die een chatbericht heeft achtergelaten;
e. Gegevens over activiteiten van betrokkene op de website(s) van Webconfetti;
f. Gegevens over surfgedrag van betrokkene over de website(s) van Webconfetti;
g. Internetbrowser en apparaat type.
3. De gegevens uit lid 2 van dit artikel worden alleen verwerkt indien ze door betrokkene zelf zijn verstrekt.
4. Het is mogelijk dat gegevens in de database van Webconfetti worden opgenomen die verkregen zijn via een ander kanaal dan via de website van Webconfetti. Gedacht kan hierbij worden aan contact via telefoon, whatsapp, e-mail, social media, webinargeek of via een derde. Ook in de voornoemde gevallen geldt dat de door betrokkene actief verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.
5. Webconfetti heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Webconfetti kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Webconfetti raadt ouders daarom aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als Webconfetti zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via jenita@webconfetti.nl, dan wordt de versterkte informatie verwijderd.

ART. 4 – VERWERKING VAN GEGEVENS
1. Alle (persoons)gegevens die Webconfetti van betrokkene verkrijgt, ongeacht het kanaal waarmee deze zijn of worden verkregen, zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens door de betrokkene actief zijn achtergelaten. Voorts geldt dat voor de verwerking van (persoons)gegevens alleen die gegevens worden gebruikt die betrokkene zelf actief heeft achtergelaten.
2. Uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 Wet bescherming persoonsgegevens (oud: art. 43 Wbp) blijven onverminderd van kracht, behoudens wanneer de strekking, het doel en de aard van een uitzondering in de AVG anders luidt.

ART. 5 – DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Webconfetti deelt persoonsgegevens van betrokkene met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens van betrokkene verwerken in opdracht van Webconfetti wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens van betrokkene. Webconfetti blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Webconfetti persoonsgegevens van betrokkene aan andere derden. Dit doet Webconfetti alleen met nadrukkelijke toestemming van betrokkene. Jenita maakt onder andere, maar niet limitatief, gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken of opslaan namens Webconfetti:
Moneybird, Mollie payment, Google Analytics, WordPress, Yootheme, Ninja Forms en Calendly.

ART. 6 – BEVEILIGING EN BESCHERMING VAN UW GEGEVENS
1. Verstrekte gegevens via de website van Webconfetti worden uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige) SSL-verbinding, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan onderscheppen. Betrokkene herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar ‘slotje’ bovenin de adresbalk van de webbrowser.
2. Verstrekte gegevens worden na ontvangst overgezet naar een met SSL beveiligde server. Voornoemde omgevingen(en) worden wel gedeeld met enig online toegankelijk systeem.
3. Webconfetti neemt de bescherming van gegevens van betrokkene serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkene het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan betrokkene contact opnemen met jenita@webconfetti.nl.

ART. 7 – RECHT OP INZAGE VAN UW GEGEVENS
1. Zodra betrokkene is opgenomen in een database van Webconfetti dan bewaart Jenita de gegevens van betrokkene.
2. Betrokkene kan te allen tijde een verzoek voor inzage aan Webconfetti richten en Jenita zal hieraan gehoor geven door een overzicht te verstrekken van de gegevens zoals die zijn geregistreerd.
3. Het is de zorg voor betrokkene om zijn/haar gegevens actueel te houden, door tijdig wijzigingen aan Jenita te verstrekken.

ART. 8 – RECHT OP VERGETELHEID
1. Zodra de overeenkomst tussen Webconfetti en betrokkene eindigt of gegevens van betrokkene niet meer nodig zijn dan kan betrokkene, middels een schriftelijk verzoek, een verzoek indienen om zijn/haar gegevens te verwijderen uit het bestand van Webconfetti.
2. Een verzoek zoals omschreven in art. 11 lid 1 van deze verklaring wordt altijd uitgevoerd, tenzij er sprake is van een uitzondering zoals genoemd in art. 11 lid 3.
3. Een verzoek om verwijdering zal niet worden uitgevoerd indien:
a) de uitvoering van de overeenkomst tussen betrokkene en Webconfetti niet meer op een deugdelijke wijze kan worden uitgevoerd.
b) het verzoek niet uitgevoerd hoeft te worden vanwege een uitzondering zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, artikel 17 lid 3 onder e van de AVG.

ART. 9 – GEBRUIK WEBSITE
1. Webconfetti maakt voor zijn website gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige omgeving aan iedere bezoeker te bieden. Jenita spant zich in voor een veilige omgeving en zal onderdelen met betrekking tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derden partijen die betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL/SSL-beveiligde verbinding én hierin gespecialiseerd zijn.
2. De bezoeker vrijwaart de beheerder en Webconfetti voor enige schade die ontstaat ten gevolge van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Niet limitatieve voorbeelden hiervan zijn het gebruik van onveilige WiFi-netwerken, out-of-date virus -en besturingsprogramma’s, effecten van hacking, etc.
3. De websites van Webconfetti zijn te allen tijde beschikbaar met een zogeheten veilige SSL/TLS- verbinding. Bezoeker herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van de webbrowser, staat dit slotje er niet dan verzoekt Jenita bij deze aan bezoeker dit onverwijld kenbaar te maken via: jenita@webconfetti.nl en laat bezoeker onder geen enkele omstandigheid gegevens achter.

ART. 10 – PROCEDURE DATALEKKEN
1. Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillende de kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijke) datalekken dan zal Webconfetti conform de met betrokkene gesloten verwerkovereenkomst(en) handelen, inhoudende dat wij het potentiële lek rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie en een IT-deskundige het probleem laten vaststellen en verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte zullen brengen, zodat ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn en de veiligheid kan worden gewaarborgd.

ART. 11 – INFORMATIE OP DE WEBSITE
1. De informatie op de website(s) van Webconfetti is/zijn met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de website(s) vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op onze website(s) informatief en indicatief van aard. Voorts kunnen aan type- en spelfouten geen rechten worden ontleend en dient de gehele inhoud van de website(s) als vrijblijvend te worden beschouwd.

ART. 12 – NIEUWSBRIEF
1. Betrokkene ontvangt uitsluitend periodieke waardevolle informatie (“nieuwsbrief”) als betrokkene zich actief voor de nieuwsbrief van Webconfetti aanmeldt of heeft aangemeld. Dit betekent dat betrokkene geen nieuwsbrief ontvangt als er geen expliciete en actieve aanmelding heeft plaatsgevonden. Zodra betrokkene zich heeft aangemeld wordt het e- mailadres tezamen met de datum van registratie en diverse technische gegevens in een, naar maatstaven van redelijkheid beveiligde, omgeving opgeslagen.
2. Betrokkene kan zich via iedere ontvangen nieuwsbrief automatisch afmelden via de afmeldlink en de hieraan gekoppelde routine.
3. Afmelding kan op ieder moment én zonder opgaaf van reden.

ART. 13 – COOKIES
Webconfetti gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van betrokkene. Webconfetti gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen
van betrokkene onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Webconfetti cookies die het surfgedrag van betrokkene bijhouden zodat Jenita op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Betrokkene kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan betrokkene alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

ART. 14 – KLACHTEN EN VRAGEN
1. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Webconfetti het bovengenoemde niet naleeft.
2. Voor vragen betreffende deze verklaring kunt u contact opnemen met: Webconfetti via jenita@webconfetti.nl.

ART. 15 – SOCIAL MEDIA
Social media kanalen: Facebook, Instagram, Pinterest en LinkedIn.
Wanneer er tijdens het proces van een website, logo, huisstijl maken etc. gecreëerd door Webconfetti, foto’s worden gemaakt kunnen deze gedeeld worden op Social media. Er zal allereerst mondelinge toestemming worden gevraagd of er foto’s van u genomen mogen worden. Mocht u ten tijde bezwaar maken dan wordt uw foto niet genomen en niet geplaatst. Als u zich achteraf bedenkt en de wens heeft dat uw foto’s van Social media worden verwijderd dan kunt u uw bezwaar e-mailen naar jenita@webconfetti.nl. Webconfetti zal deze foto’s dan van haar website en/of Social media kanaal verwijderen.

Let's connect

Of bel:
06 27399404

Noodzakelijkheden:

Heino

© Jenita van der Steege       Webconfetti